AIM Academy
AIM Academy
AIM ACADEMY – Marketing & Communications Hub for Training, Networking, and Global Exposure là hợp điểm của những giải pháp nhằm nâng tầm chuẩn mực của ngành Tiếp thị & Truyền thông tại Việt Nam thông qua đào tạo thực tế, giao lưu – kết nối, và các liên hoan quảng cáo sáng tạo toàn cầu.

Giám đốc:

Phạm Thị Diệu Anh

Link Website:

http://aimacademy.vn/

Email:

contact@aimacademy.vn

Address:

152 Nguyen Van Thu St., Dist. 1, HCMC, Vietnam

Tel:

84839115506

Fax:

CLIENTS

Đang cập nhật

PORTFOLIO

Đang cập nhật

BÌNH LUẬN & ĐÁNH GIÁ